Your shopping cart is empty.
Log in

Review of the monograph “Rivers of fire by Artyom Vesyoly. Problems of studying biography and creativity. To the 90th anniversary of professor V.P. Skobelev”

V.G. Perfilova

Rivers of fire by Artyom Vesyoly : problems of studying biography and creativity : to the 90th anniversary of professor V.P. Skobelev : collective monograph / ed. N.M. Malygina ; ed.-comp. M.A. Perepelkin, E.V. Govor. Samara : LLC “Scientific and Technical Center”, 2021. 241 p.

ISBN 978-5-98229-468-5.

UDC 82-94(04)

https://doi.org/10.20339/PhS.2-22.149

 

Perfilova Valentina G.,

Candidate of Philology, Associate Professor,

Associate Professor of the Literature Department

I.N. Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University

e-mail: perfilova-1948@mail.ru

 

References

1. Mayakovsky V. Polnoe sobranie sochinenii: v 13 t. T. 13. Moscow: Khudozh. lit., 1961.

2. Skobelev V. Artyom Vesyoly: ocherk zhizni i tvorchestva. Kuibyshev: Kuibyshevskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1974