Your shopping cart is empty.
Log in

Stereotypes in change or a new look at mentality in language

M.V. Pimenova
80,00 ₽

Pimenova Marina V.

Doctor of Philology,

Professor and Chair of the Department of General linguistics and Slavic languages

Kemerovo State University

Research interests: cognitive linguistics and conceptual studies, etnogermeneutics, Russian folk tale, the theory of mentality

E-mail: MVPimenova@yandex.ru

 

The article deals with the result of investigation of the Russian picture of the world. Conceptual and ethnohermeneutic approaches give the basis to speak about new interpretation of deep meaning of some Russian words. The connotation of these words based on forgotten stereotypes.

Keywords: language picture of the world, stereotype, the definition of the word.

 

References:

1.      Gurevich A.Ya. Kategorii srednevekovoy kultury. — M.: Iskusstvo, 1984. — 350 s.

2.      Kolesov V.V. Mentalnye harakteristiki russkogo slova v yazyke i v filosofskoy intuicii / Yazyk i etnicheskiy mentalitet. — Petrozavodsk: PGU, 1995. — S. 13—24.

3.      Kolesov V.V. Drevnyaya Rus: nasledie v slove. Mir cheloveka. — SPb.: Filol. fak-t SPbGU, 2000. — 326 s. (Seriya «Filologiya i kultura»).

4.      Kolesov V.V. Yazyk i mentalnost. — SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2004. — 240 s. (Slavica Petropolitana).

5.      Kolesov V.V., Pimenova M.V. Yazykovye osnovy russkoy mentalnosti: uchebnoe posobie. — Izd. 3-e, dop. — Sankt-Peterburg: SPbGU, 2011. — 136  s. (Seriya «Konceptualnye issledovaniya». Vyp. 14).

6.      Pimenova M.V. Semantika yazykovoy mentalnosti i implikacii // Filologicheskie nauki. — 1999. — № 4. — S. 80—82.

7.      Pimenova M.V. Russkaya skazka: uchebnoe posobie. — Kiev: Izdatel-skiy dom Dmitriya Burago, 2012. — 68 s. (Seriya «Slavyanskiy mir». Vyp. 8).

8.      Polnyy cerkovno-slavyanskiy slovar; sost. G. Dyachenko. — M.: Terra — Knizhnyy klub, 1998. — 1120 s.

9.      Otin E.S. Slovar konnotativnyh sobstvennyh imen. — Doneck: Ugo-Vostok, 2010. — 517 s.