Your shopping cart is empty.
Log in

Interlingual and cross-cultural inter engagement: meaning, word, psucho-image, interference

M. Dzhusupov
80,00 ₽

 

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.5-16.022

 

Dzhusupov Mahanbet,

Doctor of Philology, Professor, merited professor,

Honored head of Department, Russian language and literature Department

Uzbek State University of World Languages

Е-mail: mah.dzhusupov@mail.ru

 

This article deals with the problem of interlingual and cross-cultural inter engagement based on the lexical material that represents the notion of foal (baby horse) and colt (mare' s baby horse until 4 years), in Kazakh and Russian languages. The Similarities and differences are revealed: 5 words in Kazakh language that represent its age and gender differences from the birth till 3–4 years, in Russian language — 2 words that represent age differences from the birth till 2 years. It is reviewed the problem of the notion of psycoimages forming in the consciousness of the individual and society, phenomenon of its language units of the non-native language and non-native culture, of it speech and cultural interference.

Keywords: language and cultural inter engagement, Kazakh, Russian, qulinshaq, qulin, tay, qunan, baytal, foal, colt, similarities and differences, psycoimage, interference.

Reference

 1. Baudouin de Courtenav, I.A. O svjazi fonologicheskih predstavlenij s predstavlenijami morfologicheskimi, sintaksicheskimi i semasiologicheskimi [The phonological, morphological, syntactical and semasiological representation and connection]. In: Baudouin de Courtenav, I.A. Izbrannye trudy po obshhemu jazykoznaniju [The works on the linguistics]. Moscow, 1963, vol. 2, pp. 163–174.
 2. Baudouin de Courtenav, I.A. Rez'ja i rez'jane. In: Slavjanskij sbornik [The Slavic colletion]. Saint-Ptersburg, 1876, vol. 3, pp. 223–371.
 3. Dzhusupov, M. Sociolingvisticheskij aspekt teorii psihologicheskoj fonemy I.A. Bodujena de Kurtenje [The sociolinguistic aspect of the theory of psychophoneme of I.A. Baudoin de Couertenav]. Qazaqstan zhogary mektebі (Vysshaja shkola Kazahstana). Almaty, 2001, 4, 5, pp. 62–69.
 4. Bahtikireeva, U.M. Aktual'nye voprosy sovremennoj filologicheskoj nauki [The actual problems of the Philology]. In: Filologija i sovremennost'. The 2nd ed. Tashkent: MERIYUS, 2009, pp. 15–24.
 5. Polivanov, E.D. Opyt chastnoj metodiki prepodavanija russkogo jazyka [The methodology of teaching the Russian language]. P. 1. 3rd ed. Tashkent: Ukituvchi, 1968.
 6. Dzhusupov, M. Zvukovye sistemy russkogo i kazahskogo jazykov. Slog. Interferencija. Obuchenie proiznosheniju [Phone system of the Russian and the Kazakh languages. The syllable. The interference. The teaching of orthoehy]. Tashkent: Fan, 1991, 240 p.
 7. Vorob'ev, V.V. Lingvokul'turologija [The Linguoculturology]. Moscow: Peoples’ Friendship University of Russia, 2008, 338 p.
 8. Maslova, V.A. Vvedenie v lingvokul'turologiju [The introduction into Linguoculturology]. Moscow: Akademija, 2004, 208 p.
 9. Alefirenko, N.F. Lingvokul'turologija [The Linguoculturology]. In: Sovremennye problemy nauki o jazyke [The modern problems of the linguistics]. Moscow: Flinta; Nauka, 2005, pp. 268–283.
 10. Qazaq tіlіnіn tusіndіrme sozdіgі [The lexicon dictionary of the Kazakh language]. (10 vols). 6 vol. Almaty: Gylym, 1982, 624 p.
 11. Qazaq tіlіnіn tusіndіrme sozdіgі [The lexicon dictionary of the Kazakh language]. (10 vols). 8 vol. Almaty: Gylym, 1985, 592 p.
 12. Qazaq tіlіnіn tusіndіrme sozdіgі [The lexicon dictionary of the Kazakh language]. (10 vols). 2 vol. Almaty: Gylym, 1976, 696 p.
 13. Qazaq tіlіnіn tusіndіrme sozdіgі [The lexicon dictionary of the Kazakh language]. Qazaqstan Respublikasynyn Madeniet zhane aqparat ministrlіgі. Tіl komitetі. [The Ministry of the Culture and the Mass Media of the Republic of Kazakhstan. The Committee of the language] Almaty, Dajk-Press, 2008, 967 p.
 14. Qazaqsha-oryssha sozdіk [The translation dictionary of the Kazakh and the Russian languages]. Almaty, MON RK, Institut jazykoznanija im. A. Bayjtursynova [The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, The Institute of the linguistics n.a. A. Bayjtursynov], DAJK-PRESS, 2001, 1007 p.
 15. Bolshoy tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. RAN. Institu lingviticheskih issledovaniy [The Great lexicon dictionary of the Russian language. The Russian academy of science. The institute of the linguistics researches. Saint Petersburg: NORINT, 2002, 1536 p.
 16. Russko-kazahskij slovar'[The translation dictionary of the Russian and the Kazakh languages]. In 2 vols. Almaty, Arys. 2007. Vol. 1, 638 p.; Vol. 2, 635 p. Dal', V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka [The lexicon dictionary of the Great Russian language]. Tom vtoroj. Moscow: Russkij jazyk, 1989, 782 p.
 17. Ozhegov, S.I. Slovar' russkogo jazyka [The dictionary of the Russian language]. Moscow: Oniks; Mir i Obrazovanie, 2007, 976 p.
 18. Fasmer, M. Etimologicheskij slovar' russkogo jazyka [The etymological dictionary of the Russian language]. In 4 vols. Vol. 3. 4thed.] Moscow: Astrel': AST, 2007, 832 p.
 19. Dal', V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka [The lexicon dictionary of the Great Russian language]. Vol. 2. Moskva: Russkij jazyk, 1989, 782 p.
 20. Sinjachkin, V.P. Psiholingvisticheskij i lingvokul'turologicheskij analiz obshhechelovecheskih cennostej v russkom jazykovom soznanii [The psycholinguistic and linguocultural analysis of universal values in the Russian linguistic consciousness]. Moskva: Peoples’ Friendship University of Russia, 2010, 238 p.