Your shopping cart is empty.
Log in

Foregrounding of concept in the literary text (Cognitive Stylistic Analysis of D.H. Lawrence's “England, My England”)

Dzhusupov Nursultan Mahanbet uly
80,00 ₽

Dzhusupov Nursultan Mahanbet uly,

Candidate of Philology, associate professor of English Stylistics Department

Uzbekistan State University of World Languages

E-mail: Nursultan79@mail.ru

 

The article concentrates on the cognitive stylistic approach to the study of concept's foregrounding in the literary texts. Cognitive stylistic analysis of concept is carried out on the basis of the concept “England” represented in the story “England, My England” by D.H. Lawrence. Cognitive stylistic analysis of the concept aims at identifying and describing a variety of stylistic devices providing the foregrounding of the concept with the emphasis of their cognitive characteristics.

Key words: cognitive stylistics, concept, foregrounding, cognitive stylistic analysis, literary text, stylistic device.

 

References

 

1. Weber J.-J. The Stylistics Reader: from Roman Jacobson to the Present. — London: Arnold, 1996.

2. Wales K.A. Dictionary of Stylistics. 2nd ed. — London: Longman, 2001.

3. Emmott C. The experience of reading: Cognition, style, affect and social space S. Csábi and J. Zerkowitz (eds.), Textual Secrets: The Message of the Medium. — Budapest: Eötvös Loránd University, 2002. — P. 29—41.

4. Semino E., Culpeper J. Foreword // Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Semino E. and Culpeper J. (eds.). — Amsterdam: John Benjamins, 2002. — P. IX—XVI.

5. Semino E. A Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction // Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Semino E. and Culpeper J. (eds.). — Amsterdam: John Benjamins, 2002. — P. 95—122.

6. Culpeper J. A Cognitive Stylistic Approach to Characterisation // Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Semino E. and Culpeper J. (eds.). — Amsterdam: John Benjamins, 2002. — P. 251—278.

7. Burke M. Cognitive Stylistics in the Classroom // Style. — 2004. 39.1. — P. 491—510.

8. Attardo S. Cognitive Stylistics of Humorous Texts // Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Semino E. and Culpeper J. (eds.). — Amsterdam: John Benjamins, 2002. — P. 231—250. 

9. Simpson P. Stylistics: A Resource Book for Students. — London: Routledge, 2004.

10. Stockwell P. Cognitive Poetics. An introduction. — London, New-York: Routledge, 2002.

11. Hamilton C. Stylistics or Cognitive Stylistics? // Bulletin de la Société de Stylistique Anglaise. — 2006. — № 28. — P. 55—65.

12. Freeman M. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / Ed. by Antonio Barcelona. — Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 2002. — P. 253—281.

13. Turner M. The Cognitive Study of Art, Language, and Literature, Poetics Today 23:1 (Spring 2002). — P. 9—20.

14. Golubina K.V. Kognitivnye osnovaniya ehpiteta v khudozhestvennom tekste: Аvtoref. dis. … k. filol. nauk. — M., 1998. 

15. Luzina L.G. Osnovnye napravleniya razvitiya sovremennoj stilistiki // Lingvisticheskie issledovaniya v kontse KHKH v.: Sb. obzorov. — M.: INION RАN, 2000. — S. 205—214. 

16. Molchanova G.G. Kognitivnaya stilistika i stilisticheskaya tipologiya // Vestnik MGU. Ser. 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. — 2001. — № 3. — S. 60—71.

17. Аshurova D.U. Stilistika teksta v paradigme kognitivnoj lingvistiki // Filologiya masalalari. — Tashkent. — 2003. — № 1. — S. 41—45.

18. Аrlauskajte N. Proekt kognitivnoj poehtiki: distsiplinarnye granitsy // Literature (Literat-ra). — 2004. — Issue 46 (2). — P. 1—9.

19. Аndreeva K.А. Kognitivnaya stilistika kak novaya paradigma issledovaniya literaturnogo teksta // Vestnik TyumGU. — 2005. — № 2. — S. 179— 184. 

20. Orlova O.V. Kognitivno-stilisticheskij analiz tekstovykh kontseptov v kontekste sovremennykh lingvokontseptologicheskikh issledovanij // Vestnik Tomskogo GU. — № 326. — 2009. — S. 34—37.

21. Dzhusupov N.M. Kognitivnaya stilistika: sovremennoe sostoyanie i aktual'nye voprosy issledovaniya // Voprosy kognitivnoj lingvistiki. — 2011. — № 3. — S. 65—76. 

22.       Lawrence D.H. England, My England // English Story. Sbor. 3. — М.: Izd-vo Menedgment, 2000. — S. 140—184.

23. Luzina L.G. Vydvizhenie // Kratkij slovar' kognitivnykh terminov. — M.: Filol. f-t MGU im. M.V. Lomonosova, 1996. — S. 22.