Your shopping cart is empty.
Log in

Russian language: From the ХХth century to XXI…

Dulichenko Alex
80,00 ₽

 

Dulichenko Alex,

Doctor of philology science, professor

Slavic Philology Chair

Tartu University, Estonia

E-mail: aleksd@list.ru

The development and position of the Russian language in the 20th century and in the beginning of the 21st century are considered.Three cycles in its development are assigned — pre?Soviet, Soviet (socialist) and postsocialist. Special attention is paid to the characteristics of the main problems of the Russian language and its vocabulary. The important moments connected with Russian and its perspectives in the West Europe are examined.

Key words: the Russian language in the 20th century, three cycles in the development, Soviet sociolinguistic paradigm, postsoviet paradigm perspectives of Russian in Europe.

References

1. Dulichenko А.D. Russkij yazyk kontsa ХХ stoletiya (Slavistische Beiträge. Bd. 317). Predislovie i podgotovka k izdaniyu. — W. Lehfeldt. München: Otto Sagner, 1994.

2. Desheriev Yu.D. Zakonomernosti razvitiya i vzaimodejstviya yazykov v sovetskom obshhestve. — M.: Nauka, 1966.

3. Dulichenko А.D. Ehtnosotsiolingvistika «perestrojki» v SSSR. Аntologiya zapechatlennogo vremeni (Slavistische Beiträge. Bd. 378). — München: Otto Sagner, 1999.

4. Bazylev V.N., Neroznak V.P. Sumerki lingvistiki. Iz istorii otechest-vennogo yazykoznaniya. Аntologiya. — M.: Academia, 2001.

5. Yazykovye problemy Rossijskoj Federatsii i zakony o yazykakh. — M.: RАN, 1994.

6. Yazyk v kontekste obshhestvennogo razvitiya. — M.: RАN, 1994.

7. Yazyki Rossijskoj Federatsii i novogo zarubezh'ya. Status i funktsii. — M.: EHditorial URSS, 2000.

8. Yazyk i obshhestvo na poroge novogo tysyacheletiya: itogi i perspekti-vy. — M.: URSS, 2001.

9. Trubetskoj N.S. K probleme russkogo samopoznaniya. — [Parizh], 1927.

10. Plansprachen. Beiträge zur Interlinguistik. Hg. R. Haupenthal. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.

11. Blanke D. Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprache. — Frankfurt am Main etc., 2006.