Your shopping cart is empty.
Log in

The etymology of the dialectical noun “каганец”

O.G.Jagintseva
80,00 ₽

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.1-15.040 

Jagintseva Olga G.,

Ph.D. , Teacher of Russian Language

in Tartu Health Care College, Estonia

E-mail: helga5@inbox.ru

 

In this article the origin of a word “kaganets” is analysed. The word does not have a clear origin. The reconstructed semantic and word-forming relationships have a very archaic character, which explains the fact that the lexeme kaganets lost its word-forming productivity. The author proposes a new explanation of the etymology of the noun “kaganets”, arguing for a connection between this noun and the word gnat ‘to lift up’. It means that the word “kaganets” has Slavonic origin and did not come from any other language.

Keywords: etymology, dialects, kaganets, household articles.

 

References

 

1.         Aver'janova A.P. Funkcii imennogo suffiksa -ec v russkom jazyke: Avtoreferat / Doklady i soobshhenija filologicheskogo instituta LGU. Vyp. 3. — Leningrad, 1951. S. 280—282.

2.         Varbot Zh.Zh. Drevnerusskoe imennoe slovoobrazovanie. — M., 1969.

3.         Varbot Zh.Zh. Zametki po slavjanskoj jetimologii // Jetimologija 1968. — M., 1971. S. 68—78.

4. Gorjacheva T.V. Jetimologicheskie issledovanija // Jetimologija 1982. — M., 1985. C. 166—173.

5          Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka. V 4 tomah. — M.: Russkij jazyk — Media, 2003.

6.         Efremova T.F. Tolkovyj slovar' slovoobrazovatel'nyh edinic russkogo jazyka. — M., 1996.

7.         Zelenin D.K. Vostochnoslavjanskaja jetnografija. — M., 1991.

8.         Nikonchuk N.V. Pristavki ka- i ko- v polesskih govorah // Jetimologija 1977. — M., 1979. S. 122—126.

9          Rudnickij Ja.B. Etimologichnij slovnik ukraїns'koї movi. — Vinnipeg, 1962—1972. T. 1—2.

10.       Trubachev O.N. Zadachi jetimologicheskih issledovanij v oblasti slavjanskih jazykov // Aktual'nye problemy slavjanovedenija. — M., 1961. S. 202—210.

11.       Trubachev O.N. Zametki po jetimologii i sravnitel'noj grammatike // Jetimologija 1970. — M., 1972. S. 3—20.

12.       Trubachev O.N. Etymologický slovník slovanských jazyk? // Jetimologija 1974. — M., 1976. S. 175—177.

13. Trubachev O.N. Bulgarski etimologichen rechnik // Jetimologija 1981. — M., 1983. C. 159—160.

14.       Shanskij N.M. Slova s pristavkoj ko- i ee allomorfami v russkom jazyke // Jetimologicheskie issledovanija po russkomu jazyku. Vyp. 7. — M., 1972. S. 203—205.

15.       Sharifullin B.Ja. Iz russkoj dialektnoj jetimologii (slovoobrazovatel'nye arhaizmy) / Russkaja leksika v istoricheskom i sinhronnom osveshhenii. — Novosibirsk, 1985. S. 32—38.

16.       Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. — Heidelberg, 1908—1913.

17.       Brückner A. S?ownik etymologiczny j?zyka polskiego. — Kraków. 1927.

18.       SRNG — Slovar' russkih narodnyh govorov. Vyp. 1—45. — M. — L. — SPb.: Nauka, 1965—2012.

19.       ESUM — Etimologichnij slovnik ukraїns'koї movi. T. I—V. — Kiїv, 1982—2006.

20.       JSF — Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka M. Fasmera. T. I—IV. — M., 1986—1987.