Your shopping cart is empty.
Log in

Discourse & Stylistics

A. Kiklewicz
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.4-18.003

 

Kiklewicz Aleksander К.,

Doctor habil., professor

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

e-mail: aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

 

The subject of this article is the structure of modern scientific knowledge in the field of communicative linguistics, including such disciplines and directions as stylistics, pragmatics (functional pragmatics), text linguistics, (new) rhetoric, discoursology, genology, etc. The author focuses on the problem of delimitation of the functional stylistics and the theory of discoursology in perspective their subjects and thematic fields. The theoretical problem is that, the multiplication of concepts, models, and terminological systems makes unclear whether we are dealing with the different concepts, or with the different nouns/names of the same concepts, or with the different linguistic objects, different phenomena/facts of verbal behaviour. The author offers a unified communicative basis for research in the field of style and discourse, considering these categories within the stratification model of verbal behaviour.

Keywords: communicative linguistics, functional pragmatics, discourse, stylistics, functional style.

 

References

1. Kiklewicz A. W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów // Biuletyn PTJ. 2015. LXXI. C. 27–46.

2. Kiklewicz А. Sovremennye polskie issledovaniia v oblasti pragmatiki russkogo iazyka // Przegląd Rusycystyczny. 2015. 2. P. 128–147.

3. Bazhenova Е. Diskursivno-stilisticheskii analiz teksta // Stylistyka. XXIII. P. 9–17.

4. Chernyavskaia V.Е. Ot analiza teksta k analizu diskursa: nemetskaia shkola diskursivnogo analiza // Filologicheskie nauki. 2003. 3. P. 68–76.

5. Foucault M. L’archeologie du savoir. Paris: Seghers, 1974. 244 p.

6. Gruber H. Funktionale Pragmatik und Systemisch Funktionale Linguistik — ein Vergleich / Januschek F., Redder A., Resigl M. (Hrsg.). Kritische Diskursanalyse und funktionale Grammatik. Osnabrück, 2012. S. 19–47.

7. Januschek F., Redder, A., Resigl M. (Hrsg.). Kritische Diskursanalyse und funktionale Grammatik. Osnabrück: Univ.-Verl. Rhein-Ruhr, 2012. 246 s.

8. Warnke I.H., Spitzmüller J. Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik — Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen / Warnke I.H., Spitzmüller J. (Hrsg.). Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin/New York, 2008. S. 3–54.

9. Kaczmarczyk M. Socjologia dialogu // Studia Socjologiczne. 2009. 2 (193). S. 13–54.

10. Wodak R. Kriticheskaia lingvistika i kriticheskii analiz diskursa // Politicheskaia lingvistika. 2011. 4 (38). P. 286–291.

11. Maas U. Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand. Sprache im Nationalismus. Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1984. 262 s.

12. Awdiejew A., Habrajska G. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. T. 2. Łask: Leksem, 2006. 396 s.

13. Tošović B. Stil i dyskurs: skhodstva i razlichiia // Stylistyka. 2014. XXIII.  S. 19–29.

14. Kiklewicz A. Kategoryzacja dyskursu / Kiklewicz A., Uchwanowa-Szmygowa I. (red.). Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne. Olsztyn, 2015. S. 15–42.

15. Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Warszawa: Znak, 2010. 654 s.

16. Bakhtin М.М., Voloshinov V.N. Antropolingvistika. Izbrannye trudy. Moskva: Labirint, 2010. 256 s.

17. Heshchimenko G.P. Etnicheskii iazyk. Opyt funkcionalnoi differenciacii. Na materiale sopostavitelnogo izucheniia slavianskikh iazykov. München: Sagner Verlag, 1999. 234 s.

18. Marshall G. (red.). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: PWN, 2004. 530 s.

19. Bell R. Sociolingvistika. Celi, metody, problemy. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1980. 320 s.

20. Fleischer M. Zarys ogólnej teorii komunikacji / Habrajska G. (red.). Mechanizmy perswazji i ma-nipulacji. Łask, 2007. S. 29–72.

21. Kiklewicz A. Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systematycznym. Łask: Leksem, 2007. 204 s.

22. Kiklewicz A. A distributional model of language variants // Studies in Polish Linguistics. 2010. 5. S. 7–25.

23. Handke R. Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury. Warszawa, PWN, 2008. 276 s.

24. Kiklewicz A. Styl jako kategoria lingwistyki międzykulturowej // Stylistyka. 2015. XXIV. S. 7–28.

25. Witosz B. Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 258 s.

26. Novoselov М.М. Kategoriia tozhdestva i ee modeli / Novoselov М.М. (red.). Kibernetika i dialektika. Moskva, 1978. S. 183–211.

27. Wodak R. Discourse and politics: The rhetoric of exclusion / Wodak R., Pelinka A. (eds.). The Haider Phenomenon in Austria. New Brunswick. New York/London, 2002. P. 33–60.

28. Knape J. Katastrophenrhetorik und Strukturdeterminiertheit der Medien. Der Fall des 11. September 2001 / Knape J. (Hrsg.). Medienrhetorik. Tübingen, 2006. S. 231–262.

29. Szmigielska B. Internetowe dzienniki młodzieży jako przedmiot badań psychologicznych // Przegląd Psychologiczny. 2008. 51/1. S. 55–68.

30. Murphy B., Neu J. My grade’s too low: The speech act set of complaining // Gass S.M., Neu J. (eds.). Speech acts across cultures: Challenges to communication in a second language. Berlin, 1996. P. 191–216.

31. Válková S. Speech act or speech act sets: apologies and compliments // Linguistica Pragensia. 2013. 23/2. C. 44–56.

32. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003. 382 s.

33. Hutchby I., Wooffitt R. Conversation Analysis. Principles, Practices and Applications. Cambridge: Polity, 2002. 273 p.

34. Levinson S.C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 420 p.