Your shopping cart is empty.
Log in

Experience of formation of Russian science school: M.N. Kozhina’ scientific stylistic school

M.P. Kotyurova
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.4-17.103

 

Kotyurova Mariya P.,

Dr. Sci. in Philology, Professor,

Department of Russian language and Stilistic

Perm State University

e-mail: kotyurova@yandex.ru  

 

Considered are the prerequisites and stages of formation of the scientific stylistic school. The prerequisites are: intellectual readiness to perceive new concepts, the birth of an idea from the mass of debatable judgments of predecessors, activation of harmonious thinking, including theoretical and empirical beginnings, awareness of the epistemic situation in the ontological, methodological and axiological aspects of its formation. There are four stages of the formation of M.N. Kozhina’ scientific stylistic school: 1 – fundamental, 2 – intensive, 3 – extensive, 4 – synthesizing.

Keywords: stylistics of the Russian language, Perm University, M.N. Kozhina, a science school.

 

References

 

1. Bazhenova, E.A. Nauchnyy tekst v aspekte politekstual'nosti. Perm', 2001, 272 p.

2. Danilevskaya, N.V. Variativnye povtory kak sredstvo razvertyvaniya nauchnogo teksta. Perm', 1992, 145 p.

3. Danilevskaya, N.V. Rol' otsenki v mekhanizme razvertyvaniya nauchnogo teksta. Perm', 2005, 360 p.

4. Duskaeva, L.R. Prokurorskiy professional'nyy stil': stilevye cherty i rechevye zhanry. Stylistyka. Eva Malinovska (Ed.). Opole, 2016. Iss. XXV, pp. 187–202.

5. Kozhina, M.N. Stilistika i rechevedenie na sovremennom etape. Stil. M. Charkich (Ed.). Iss. 2. Belgrad – Banyaluka, 2003, pp. 11–27.

6. Kozhina, M.N. Rechevedenie: funktsional'naya stilistika i diskursnyy analiz.: Stil. M. Charkich Ed.). Iss. 3. Belgrad – Banyaluka, 2004, pp. 11–24/

7. Kotyurova M.P. Ob etalonnom nauchnom tekste. In: Stereotipnost' i tvorchestvo v tekste: Mezhvuz. sb. nauch. Trudov. Prof. M.P. Kotyurova (Ed.). Perm', 2016, iss. 20, pp. 63–71.

8. Matveeva, T.V. Funktsional'nye stili v aspekte tekstovykh kategoriy. Sverdlovsk, 1990, 172 p.

9. Salimovskiy, V.A., Sokolovskaya, L.V., Barsukova, V.V. Funktsional'no-stilisticheskiy metod v ego otnoshenii k diskursivnomu analizu. In: Diskursivnyy metod poznaniya teksta i drugie metody. M. Krauz & St. Gaydy (Eds.). Zheshuv (Pol'sha), 2005, pp. 45–55.

10. Shirinkina, M.A. Diskurs ispolnitel'noy vlasti: k opredeleniyu ponyatiya. Vestnik Permskogo un-ta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya, 2016, iss. 3, pp. 67–74.