Your shopping cart is empty.
Log in

To women’s happiness! (Rhetorical aspect)

Z.V. Ganiev
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.4-17.032

 

Ganiev Zhurat V.,

Doctor sciences in Philology,

Professor of Russian Language Department of Humanitie’s Institute

Moscow City Teacher Training University

e-mail: ganiew.jurat@yandex.ru

 

Scientific-practical discipline of rhetoric, aware of the problematic nature of modern social life, uses established methods to uncover the truth in a concrete example: if achievable for all, it is a woman's happiness? The question is all over the world, and in Russia, not least, a very effect nature.

Keywords: a rhetorical analysis of the solution of social problems of TV; E.L. Hromchenko and female happiness.

 

References

1. Bezmenova, N.A. Ocherki po teorii i istorii ritoriki. Moscow, 1991.

2. Vinogradov, V.V. O hudozhestvennoy proze. Moscow, Leningrad, 1930, 190 p. (reprinting: V.V. Vinogradov. O yazyke hudozhestvennoy prozy. Moscow: Nauka, 1980, pp. 56–175).

3.Ganiev, Zh.V. Vvedenie v ritoricheskij analiz teksta. Russkijyazyk v shkole, 2014, no. 1, pp. 10–15.

4. Kl’ocina, I.S. Psihologiya gendernyh otnoshenij. Teoriya i praktika. St. Petersburg, 2004.

5. Modnyj sovet — Obrazy dl’a svidanij, from 07.09.2016. URL: http://modniy.tv/trand_view_ide844228a259e-4440-b144-9379ca771f84 (Access date 30.12.2016).

6. Novoje v russkoj leksike. Slovarnyje materialy – 78. N.Z. Kotelova (Ed.). Moscow, 1981.

7. Slovar' russkogo yazyka in 4 vols. 2nd ed. Vol. 1. Moscow, 1981.

8. Treysi, Brayan. Dostizhenije maksimuma. Posledovatelnyj plan dlya obreteniya uspekha. Moscow? 2014.

9. Hazagerov, G.G., Lobanov, I.B. Ritorika. Rostov on Don, 2004.

10. Shelestyuk, E.V. Rechevoe vozdejstvie: ontologiya i metodologiya issledovaniya. 2nd ed. Moscow, 2014.

11. Enciklopedicheskij slovar'-spravochnik. Vyrazitel'nyje sredstva russkogo yazyka i rechevyje oshibki i nedochоty. A.P. Skovorodnikov (Ed.). 2nd ed. Moscow, 2009.