Your shopping cart is empty.
Log in

The lirical subject in Daniel Andreev’s works: relationships of misticism and biography

E.N. Ratnikova
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.1-17.107  

 

Ratnikova Ekaterina N.,

Department of literary theory at the A.M. Gorky Institute

for World Literature of the Russian Academy of Sciences

e-mail: rrratnikova@mail.ru

 

Article is about the author's personality in transpersonal poetry. The material of study is poems by Daniel Andreev. Using different methods of research — historical, descriptive and comparative, — the author concludes that the “lyrical hero” “mystical” poems is one of the aspects of author's personality. So, the personality of the mystic poet fully expresses itself in text, as well as the events of the biography of the author, which was most important for him. That is why the verses of Daniel Andreev contains a lot of details from the biography of poet.

Keywords: lyrical hero, mysticism, poetry, Russian literature of the twentieth century.

 

References

 

1. Torchinov, E.A. Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredel'nogo. St. Petersburg: Azbuka, 2007.

2.           Tynyanov, Yu.N. Blok. In: Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moscow: Nauka, 1977.

3.           Blok, A.A. Pamyati Vrubelya. In: Coll. works in 8 vols. Vol. 5. Moscow – Leningrad: 1962, pp. 421–424.

4.           Andrey Belyy. Stikhotvoreniya. Berlin, Petersburg, Moscow: Publ. house of Z.I. Grzhebina, 1923.

5.           Tomashevskiy, B.V. Retsenziya na knigu Yu. Tynyanova «Problema stikhotvornogo yazyka». Russkiy sovremennik: Literaturno-khudozhestvennyy zhurnal. Moscow – Leningrad, 1924. Book 3. Pp. 265–268.

6.           Chudakova, M.O. Kommentarii. In: Tynyanov, Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moscow: Nauka, 1977, p. 439.

7.           Ginzburg, L.Ya. O lirike. Moscow: Intrada, 1997.

8.           Ginzburg, L.Ya. Pushkin i liricheskiy geroy russkogo romantizma. In: Pushkin. Issledovaniya i materialy. Vol. IV. Mosocw – Leningrad, 1962, рр. 140–153.

9.           Gukovskiy, G.A. Pushkin i russkie romantiki (Ocherki po istorii russkogo realizma, part I). Moscow: Intrada, 1995.

10.         Andreeva, A.A. Zhizn' Daniila Andreeva, rasskazannaya ego zhenoy. In: Andreev, D.L. Coll. works in 4 vols. Vol. 1. Moscow: Russian way, 2006, pp. 5–24.

11.         Kasatkina, T.A. Chto schitat' sobytiem biografii? Istoriya lyubvi k Madonne: Pushkin, Dostoevskiy, Blok. Voprosy literatury, 2016, no. 2, pp. 44–78.

12.         Moravskiy, E.Z. Apollon Andreevich Karelin (Nekrolog). In: Orden rossiyskikh tamplierov. Vol. I. Documents of 1922 –1930. A.L. Nikitin (Ed.). Mosocw: Minuvshee, 2003, pp. 47–49.

13.         Lyudvig, Arnol'd M. Izmenennye sostoyaniya soznaniya. In: Izmenennye sostoyaniya soznaniya: Priroda, mekhanizmy, funktsii, kharakteristiki: Khrestomatiya. Moscow, 2012, pp. 36–50.

14.         Romanov, B.N. O metaonomastike Daniila Andreeva. In: Fenomen Daniila Andreeva. Moscow, 2015, pp. 10–29.

15.         Rozenkreytsery v sovetskoy Rossii. Documents of 1922—1937. A.L. Nikitin (Ed.). Moscow: Minuvshee, 2004.

16.         Malakhieva-Mirovich, V.G. Mayatnik zhizni moey: 1930—1954. Moscow, 2016.