Your shopping cart is empty.
Log in

Phraseologically bound sentences such type as What I only didn't think a lot! in Russian language (main aspects)

A.F. Kalinin
80,00 ₽

https://doi.org/10.20339/PhS.1-17.017  

 

Kalinin Arkadiy F.,

Cand. sci. in Philology, Associate Professor

Balashov branch of Saratov State Agrarian University

e-mail: kalininarkadiy@mail.ru

 

Upon analyzing Russian phraseologically bound sentences such type as What I only didn't think a lot! in Russian language (main aspects) from various aspects, their formal and semantic organization has been appeared, their linguistic essence has been described and semantic structures have been characterize the place of this syntactic units in the system of simple sentence in Russian language have been defined.

Keyword: Russian language, phraseologically bound sentence, structural and grammatical aspect, logical and semantic aspect, semantic structure of sentence, two-member sentence.

 

References

 

1. Ksenofontova, L. Status sintaksicheskoj frazeologii v jazyke. In: “Russkij jazyk: istoricheskie sud'by i sovremennost'”: trudy i materialy IV Mezhdunar. kongr. issled. rus. jaz. Moscow, 2010, p. 428; Melikjan, V. Osnovy teorii sintaksicheskoj frazeologii. Saarbrücken, 2011; Melikjan, V. Sintaksicheskie frazeologicheskie edinicy russkogo jazyka. Russkij jazyk v shkole, 2010, no. 11, pp. 55–60.

2. Russkaja grammatika: in 2 vols. Moscow, 1980. Vol. 2. “Syntaxe”, p. 383.

3. Vinogradov, V. Osnovnye voprosy sintaksisa predlozhenija. In: Vinogradov, V. Issledovanija po russkoj grammatike. Moscow, 1975, p. 268.

4. Sidorova, M. Sintaksicheskie terminy i sintaksicheskie sushhnosti (na primere ponjatija predikativnost'). In: “Russkij jazyk: istoricheskie sud'by i sovremennost'”: trudy i materialy IV Mezhdunar. kongr. issled. rus. jaz. Moscow, 2010, pp. 446–447.

5. Bondarenko, V. Vidy modal'nyh znachenij i ih vyrazhenie v jazyke. Filologicheskie nauki, 1979, no. 2, pp. 54–61; Zolotova, G. O kategorii modal'nosti. In: Modal'nost' v jazyke i rechi: novye podhody k izucheniju. Kaliningrad, 2008, pp. 16–20.

6. Shahmatov, A. Sintaksis russkogo jazyka. Moscow, 2001, p. 19.

7. Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moscow, 1970, p. 543.

8. Kratkij spravochnik po sovremennomu russkomu jazyku. Moscow, 1995, p. 353.

9. Alisova, T. Opyt semantiko-grammaticheskoj klassifikacii prostyh predlozhenij. Voprosy jazykoznanija, 1970, no. 2; Gak, V. Vyskazyvanie i situacija. In: Problemy strukturnoj lingvistiki. Moscow, 1973; Lomtev, T. Predlozhenie i ego grammaticheskie kategorii. Mosocow, 1972; Moskal'skaja, O. Voprosy sintaksicheskoj semantiki. Voprosy jazykoznanija, 1977, no. 2, pp. 45–56.

10. Daneš, Fr. Semanticka struktura větneho vzorce. In: Otazky slovanskě syntaxe, II. Brno, 1968; Arvat, N. Komponentnyj analiz semanticheskoj struktury prostogo predlozhenija (Tekst lekcij). Chernovcy, 1976; Shvedova, N. O sootnoshenii grammaticheskoj i semanticheskoj struktury predlozhenija. In: Slavjanskoe jazykoznanie. Moscоw, 1973.