Your shopping cart is empty.
Log in

Communicative and pragmatic characteristics of standard determinologization units (on the material of English popular scientific discourse)

A.Yu. Bagiyan, N.K. Avanesyan
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.6-16.027  

 

Bagiyan Aleksandr Yu.,

Candidate of Philological Sciences (PhD in Philology)

Senior teacher at the Chair of theoretical linguistics and practice of cross-cultural communication at the Institute of international service, tourism and foreign languages

Pyatigorsk State Linguistic University

E-mail: alexander.0506@mail.ru

 

Avanesyan Narine K.,

Candidate of Philological Sciences (PhD in Philology),

Senior teacher at the Chair of theoretical linguistics and practice of cross-cultural communication at the Institute of international service, tourism and foreign languages

Pyatigorsk State Linguistic University

E-mail: narinka-08@mail.ru

 

     The article puts forward and verifies lexical-syntactic, architectonic and paratextual parametrization in popular scientific discourse, providingits high degree of rapport. The authors analyze the differentiated addressing factor as a dominant component of the popular scientific discourse. In this respect the process of cognitive and communicative-pragmatic adaptation of terminological units is investigated, stylistic character of their analysis is emphasized, the new concept of explanatory determinologization is also coined.

     Keywords: term, determinologization, despecialization, terminological process, discourse, popular scientific discourse, popularization, explanatoriness, stylistics, pragmatics, architectonics, differentiated addressing.

 

References

 

1.  Dement'eva, I.A. Antropotsentricheskiy podkhod k issledovaniyu kognitivnoy i lingvokul'turnoy deyatel'nosti cheloveka. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2013, vol. 15, no. 2-1, pp. 176–180.

2.  Bagiyan, A.Yu. Osobennosti protsessa determinologizatsii angliyskoy tekhnicheskoy terminologii v nauchno-populyarnom diskurse (kvantitativnyy analiz). Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki, 2014, no. 8, pp. 313–316.

3.  Marganiya, E.V. Osobennosti funktsional'no-pragmaticheskoy adaptatsii terminologicheskikh edinits v nauchno-populyarnykh tekstakh medi-tsinskogo soderzhaniya: Author’s abstr. diss. (Cand. sc. in Philol.). Belgorod, 2011, 30 p.

4.  Budassi, E.V. Populyarizatsiya kak forma obrabotki nauchno-tekhnicheskoy informatsii (na materiale nemetskoyazychnykh monotema-ticheskikh populyarnykh zhurnalov po aviatsii i kosmonavtike): Author’s abstr. diss. (Cand. sc. in Philol.). Moscow, 1992, 29 p.

5.  Arnol'd, I.V. Problemy dialogizma, intertekstual'nostii germenevtiki (v interpretatsii khudozhestvennogo teksta). St. Petersburg: Obrazovanie, 1997, 59 p.

6.  Kozhina, M.N. Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka. 2nd edition. Moscow, 2006, 696 p.

7.  Bagiyan, A.Yu. Determinologizatsiya angliyskoy tekhnicheskoy ter-minologii v nauchno-populyarnom diskurse: Author’s abstr. diss. (Cand. sc. in Philol.). Pyatigorsk, 2015, 28 p.